نامنامه
فهرست اسامي كساني كه نامشان در كتاب آمده است
توضيحي نه چندان ضروري:
نامنامة كتاب ناظر به ماهيت افراد و احياناً خوب و بد بودن آنها نيست. بلكه اصل بر دسته بندي براساس روال بحث «شكنجه و شكنجه‌گر» بوده است.
در اولين قسمت نامنامه، نام 282 تن از كساني آورده شده كه مشخصاً در شكنجه و دستگاههاي امنيتي و تيربارانها دست داشته‌اند. 114تن
از آمران و عاملان اصلي(نظير خامنه‌اي و سراني مانند او) و مقامات ديگر دولتي كه به نحوي در شكل‌گيري نظام شكنجه مؤثر بوده‌اند در قسمت ديگري جاي داده شده‌اند. همچنين 130 نام از شهيدان(اعم از كساني كه در زمان شاه به شهادت رسيده‌اند و يا زمان حاكميت آخوندها) در بخش ديگري جداگانه آمده است. معيار را در اين بخش،كشته شدن توسط دو رژيم حاكم(شاه و شيخ) قرار داده‌ايم. در آخرين بخش 295تن از ساير نامها، بدون تمايز و براساس حروف الفبا، آورده شده‌اند.
همچنين سعي شده اين دسته‌بندي حداكثر صرفه جويي وقت و مفيد بودن و سهولت را براي مراجعه خواننده در بر داشته باشد.
نام خميني(روح الله) به علت تكرار در صفحات متعدد، مخل بود و آن را حذف كرديم.
جلادان و شكنجه گراني كه در كتاب نامشان آمده است:
الف:
1_آرمين محسن(سخنگوي مجاهدين انقلاب اسلامي _بازجوي بند209)13_103_277_323_355_356_368_369_370_372_380
2 آلادپوش عليرضا(بازجوي اوين)129
3 آقايي ناصر(از مسئولان كارگاه اوين)141
4 آقا محمدي علي( از شكنجه گران زندان همدان)123
5 آموزگار... (از دست اندركاران قتلهاي زنجيره‌يي)242
6_آهنگران صادق(نوحه‌خوان رژيم) 104
7_آهنگران ربابه (پاسدار بند زنان زندان اوين)236
8_ابراهيمي حسين(با نام مستعار پيشوا_رئيس زندان اوين) 11_127_226_227
9_ ابراهيمي علي(برادر حسين ابراهيمي _بازجو، با نام مستعار عابدي)226
10_ ابراهيمي (زن _پاسدار بندهاي زنان زندان اوين)237
11_ابراهيمي مختار (از همكاران عزت شاهي در كميته)153
12_ابطحي عباس(از پاسداران اوين)195
13_اباذري فرشيد(سردسته چماقداران رشت)124
14_اثني عشري يوسف(بازجوي اوين)129
15_اثني عشري محمد (از دست اندركاران قتلهاي زنجيره يي)242
16_... حاج احمد(معاون داوود رحماني در قزلحصار)210
17_احمد احمد (از باند عزت شاهي _بازجو) 150_145_269
18_ احمدي نژاد محمود(شكنجه‌گر با نامهاي مستعار گلپا و ميرزايي _رئيس جمهور)
102_109_219_248_249_250_251_252_253_254_266_296_309_310 _313_331_358_371
19_احمدي مريم(مسئول بهداري بخش زنان زندان اوين)236
20_احمد زاده ماشاالله (از دست اندركاران اعدام حجت زماني)243
21_ارجمند ...(از دست اندركاران اعدام حجت زماني)243
22_اسماعيلي رئيس(مأمور وزارت اطلاعات _نفري كه همراه لاجوردي كشته شد)198
23_اسماعيل (حاجي _ مسئول شعبه 2زندان اوين)127
24_اسماعيل (بازجوي شكنجه گر اوين)120
25_اسدي حسين(شكنجه گر _تروريست) 113
26_اسدي (حاجي _بازجوي اوين)129
27_اسلامي سعيد (از شكنجه گران زندان همدان)123
28_اسلام پرست رحيم(سردسته چماقداران رشت)124
29_اسلام پرست كريم (سردسته چماقداران رشت)124
30_ اسلامي (سربازجوي شعبه7اوين)128
31_اشرف(پاسدار در تيم بازجويي محسن دعاگو)110
32_اعلمي (حاكم شرع همدان)123
33_اقدم احمدي محمدرضا(از قاتلان زهرا كاظمي)243
34_اصفهاني جمال(رئيس اطلاعات كميته ها)334_335_
35_اكبري (حاج اكبري _رئيس واحد مسكوني قزلحصار)210_213
36_اكبري (زن _پاسدار اوين)231_232_235
37_ اكبري... (از دست اندركاران قتل عام سال67 در مشهد)245
38_اكبريان عليرضا (از دست اندركاران قتلهاي زنجيره يي)242
39_الهي محمد(پاسدار اوين)221_
40_ الهي ...(بازجوي زندان رشت)119
41_ الله كرم حسين(از رؤساي انصار الله)251
42_اميد به خدا محمد (از شكنجه گران قوچان _مدير كل كشاورزي خراسان)245
43_امامي سعيد(با اسم مستعار اسلامي _از مسئولان وزارت اطلاعات) 10_96_104_106_113_128_ 277_293_305_309_311_312_
44_امين زاده محسن(معاون وزارت خارجه و از مسئولان وزارت اطلاعات) 103_277_372_
45_امير (بازجوي بند209 اوين)135_137
46_انصاري مجيد(آخوند_رئيس سازمان زندانها)212_218_297_
47_ايرانپور(بازجوي اوين)129
ب:
48_بادامچيان اسدالله(از سران مؤتلفه و سازمانده چماقداران حزب جمهوري اسلامي)
123_ 177_185_190_187_188_198_279
49_بابايي ...(با نام مستعار ميثم _رئيس زندان اوين) 217_222_223
50_بابايي (مدير دفتر اجراي احكام زندان رجايي كرج _از قاتلان حجت زماني)243
51_بابايي مظفر (معروف به تهراني _از قاتلان زهرا كاظمي)243
52 _باقري (زن _مسئول بند بهداري اوين)236
53_باقري (منشي دادگاه _اعدام حجت زماني)
54_بخشي محمد(رئيس حفاظت اطلاعات اوين _از قاتلان زهرا كاظمي)243
55_بختياري (زن _مسئول بندهاي 311 و 242 اوين)231_232_233_234_235
56_براتچي اكبر (از همكاران عزت شاهي در كميته)153
57_براتي خسرو(از دست اندركاران قتل فروها)242
58_بشارتي علي محمد(اولين مسئول واحد اطلاعات سپاه _معاون وزير كشور)321
59_بنده جليل(ملقب به دايي جليل _بازجو) 195
60_بهمني ماه منير(پاسدار _كانديداي نمايندگي مجلس در سال63)237
61_...بهرام(معروف به حاج بهرام سرشكنجه گر زندان ديزل آباد)195_245
پ:
62_پورمحمدي مصطفي (آخوند_عضو هيأت مرگ قتل عام زندانيان سياسي)
14_144_249_ 282_ 309_313_
63_پيرو رضوي محمد كاظم(از مجاهدين انقلاب اسلامي _همكار خسرو تهراني در اطلاعات نخست وزيري) 267_271_275_345_346
ت:
64_تراب پور مجيد(از شكنجه گران زندان عادل آباد شيراز)328
65_تقوي اميرحسين(رئيس اداره اروپايي وزارت اطلاعات)331
66_تقي(بازجوي بند209 اوين)133
67_توتن بهمن(تايتان _از چماقداران شناخته شده رشت) 124
68_توانا محمد(از بازجويان بند3000) 129
69_توكلي احمد(پاسدار_شكنجه گر_وزير) 106_187_254_256
70_تهراني خسرو(قنبري)
13_132_262_265_267_268 _271_272_273_275_286_351
71_تهراني علي اكبر(از همكاران خسرو تهراني در اطلاعات نخست وزيري)267_271
72_تهراني امير(رئوف _بازجوي شعبه4) 129
73_تيموري عباس(از مسئولان كارگاه اوين)141
ج:
74_جباري فاطمه (مسئول بندهاي زنان زندان اوين) 236_238
75_جوهري فرد (با نام مستعار مهدوي _رئيس زندان قصر_رئيس زندانهاي دادستاني)
129_141_
ح:
76_حاج حيدري ابوالفضل(با نام مستعار حسني _از بازجويان اوين)
11_138_139_140_183_
77_حاج حيدري عزيز (برادر ابوالفضل حاج حيدري _بازجوي اوين)138
78_حاج حيدري محمد (پسر خواهر ابوالفضل حاج حيدري _بازجوي اوين)138
79_حجاريان كاشي سعيد(با اسامي مستعار سعيد مظفري و جهانگير صالح‌پور از بنيانگذاران نظام شكنجه آخوندي)
10_13_95_96_132_262_263_265_273 _274_275_277_278_279_280
_281_282 _286_291_ 329_359_ 381
80_حسينيان روح الله(آخوند_با نام مستعار خسرو خوبان و حاجي حسيني از سران وزات اطلاعات)
14ـ 144_272_266_267_277_286_302_309_310_311_312_313
81_حسين زاده محمد(مدير داخلي اوين)26_27_28_105
82_حسيني... (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)236
83_حسيني...(آخوند_از دست اندركاران قتل عام زندانيان سياسي در مشهد)245
84_حسن(بازجوي بند209 اوين _قاتل مجاهد فيروز نجف زاده) 13_133
85_حقاني مرتضي(از مجريان قتلهاي زنجيره يي)243
86_حلوايي عسگر مجتبي(مسئول امنيتي و انتظامي اوين)
11_ 193_210_220_221_132_238
87_حميد تركه(حامد_بازجوي شعبه 6)127
88_حياتي محمدرضا(گوينده تلويزيون رژيم _رئيس حراست شهرداري تهران)104
خ:
89_ خامنه اي هادي(آخوند _بازجو) 106_107_108_121_218
90_خاني زاده عباس(رئيس زندان اوين) 228
91_خاموشي محمد(مسئول واحد يك قزلحصار و معاون زندان)141
92_خدمتگزار...(از دست اندركاران قتل عام زندانيان سال67 در مشهد)245
93_خزايي حميد (از همكاران عزت شاهي در كميته)150
د:
94_داوود آبادي محمد( با نام مستعار مهرآيين _از سربازجويان اوين)11_145_146_
95_دري نجف آبادي قربانعلي(وزير اطلاعات)299_
96_دعاگو محسن(آخوند_امام جمعه _با نام مستعار محمدجواد سلامتي بازجوي اوين)
11_107
97_دقيقي حسين(از همكاران عزت شاهي در كميته)153
98_دولابي محمد جعفر(با نام مستعار احمد_بازجو)227
99_دهنوي (شكنجه گر همراه عبدالرضا مصري)254
ذ:
100_ذاكري جعفر(بازجوي شعبه 3اوين)127
101_ذوالقدر باقر (فرمانده سپاه _از مجاهدين انقلاب اسلامي _بازجوي بند209)
301 _321_ 346_368_380
ر:
102_رازيني علي(دادستان زندان مشهد _رئيس ديوان عدالت اداري) 167_309
103_راستگو محمد(از شكنجه گران شعبه7 اوين)
104_راستي حبيب الله (داديار و بازجو در مقطع قتل عام زندانيان سياسي در زندان اهواز) 244
105_راستي عزيز (از شكنجه گران زندان اهواز)244
106_ راجي ...( صادر كننده حكم اعدام حجت زماني) 243
107_رباني ...(آخوند_امام جمعه بندرگز)256
108_ربيعي علي (با نام مستعار عباد_از بازجويان و معاونان وزارت اطلاعات)
13_278_284 _285 _286_287_288_289_290_291_
109_رحماني داوود(رئيس زندان قزلحصار)
11_36_132_205_207_208_209_210_211_212_213_220
110_ رحماني (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)237
111_رحيمي سهيلا(پاسدار _نظر دهنده در مورد اعدامها)239
112_رحيمي (زندانبان بند246) 236
113_رحيم پور ازغندي حسن(با نام مستعار حيدر_بازجو در اوين)143
114_رحيم ...(سربازجوي شعبه6) 127
115_رسولي حميد (از مجريان قتلهاي زنجيره يي)242
116_روشني علي (قاتل محمدجعفر پوينده و مختاري)242
117_رضايي...(بازجوي زندان رشت)119
118_رضايي محسن(فرمانده سپاه پاسداران)
321_323_324_325_330_346_ 347_349_371
119_رضايي...(از زندانبانان بند3000)133
120_رضايي حميد(از شكنجه گران زندان قوچان _وكيل در آستان قدس)245
121_رئيسي ابراهيم (آخوند_از اعضاي اصلي هيأت قتل عام زندانيان سياسي)
214_272_
122_رئوفي محمد (بانام رئوف _از بازجويان بند209) 135_137
ز:
123_زارع كمال (رئيس زندان اوين)228
124_زارع دهنوي حسن(قاضي حداد_داديار زندان اوين و)314_315_316
125_زمرديان(از تيم بازجويي محسن دعاگو)110
126_ زينتي ... (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)236
س:
127_ سجادي ...(از شكنجه گران زندان قوچان _تيمسار سپاه)245
128_سرشوق...(بازجوي زندان رشت)119
129_سرمدي ناصر(بازجوي اوين _سفير رژيم در تاجيكستان) 103
130_سرمدي عزيز (از شكنجه گران زندان اهواز)244
131_سعيدي محمد(معاون انرژي اتمي رژيم _بازجو)103
132_سعيدي...(زن _پاسدار بندهاي زندان اوين)237
133_سعادتي ...(زن _پاسدار بندهاي زندان اوين)237
134_سعيد...(بازجوي اوين)120
135_سلمان (دكتر _از توابان گروه فرقان)136
136_سلاميان امير(ساواكي _بازجوي اوين در زمان آخوندها)118
137_سيدي ...(رئيس حراست دانشگاه علامه) 103
138_ سيدي... (از دست اندركاران قتل عام زندانيان سال67 در زندان مشهد)245
ش:
139_شايانفر (با اسم مستعار حسن و معصومي _بازجوي همكار حسين شريعتمداري) 293_295
140_شاهي عزت (با نام مستعار مطهري _رئيس كميته مركز_مربي بازجويان)
11_85_86_107_117_118_145_147_148_149_151_152_153_154_
155_156_157_158_159_166_177_ 350
141_شاه آبادي مهدي(آخوند _حاكم شرع) 375_376
142_ شريعتي صدرالدين(از مسئولان عقيدتي سياسي سپاه)103
143_شريعتمداري حسين(بازجوي تواب ساز_با اسم مستعار حسيني)
92_143_197_218_273_277_291_292_294_295_296_297_309
144_شريعتمداري محمد(بازجوي 209_وزير بازرگاني كابينه خاتمي)
13_103_132_267
145_شريفي ... (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)237
146_شريف زاده محمد(با نام مستعار محمدي _بازجو از مقامات بالاي وزارت
اطلاعات) 13_137_330_337
147_شكري شكرالله(مقام وزارت اطلاعات)289
148_شهيدي امير(علي منفرد _از عوامل مؤثر وزارت اطلاعات در بخشش از خامنه‌اي براي سعيد شاهسوندي) 288
149_شهرستانكي محمد((از همكاران عزت شاهي در كميته) 86_150
150_شيرازي (زن پاسدار اوين) 231_232_233_234_235
151_شيخ الاسلام زاده شجاع الدين (پزشك _وزير بهداري شاه _شكنجه گر در اوين)
193_120
152_شيخ عطار حسين(از اعضاي مجاهدين انقلاب اسلامي _استاندار آذربايجان غربي ) 267 _346_
153_ شيريني(حاجي _از مسئولان كارگاه اوين)141
ص:
154_صامتي پور آرش (بازجو از شكنجه گران حجت زماني)243
155_صالحي مرتضي (با نام مستعار صبحي _رئيس زندان گوهردشت)
11_132_140_205_235
156_صابر (با نام مستعار محمدي و قائمي بازجوي شعبه4)227
157_صالح(اسم مستعار _نام ديگر، مسعود _سربازجو)13_116_119_135_137
158_صداقت فرج الله (رئيس زندان اوين)228
159_ صفايي پور علي (از دست اندركاران قتلهاي زنجيره يي)242
160_صفوي يحيي( از گروه منصورون و مجاهدين انقلاب اسلامي _فرمانده سپاه پاسداران) 346
ض:
170_ضيايي سيد مجيد(داديار اوين)143
ط:
171_طالقاني (زن پاسدار اوين) 231_232_233_234_235
172_طاقي سرپناه(بازجوي زندان رشت)119
173_طاهريان بهمن (بازجو _سفير ايران در برزيل)103
174_طلوعي حميد(از شكنجه گران شعبه 10اوين و سربازجوي شعبه 8 اوين) 129_140
175_طلوعي ...(زن _پاسدار بندهاي زندان اوين)237
176_ طيبي محبوبه (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)236
ع:
177_عابديني رحيم(از زندانبان بند3000)133
178_عباسي حميد (داديار گوهر دشت)144
179_عباسي حبيب (مسئول حفاظت اطلاعات اوين)141
180_عبدي عباس(از همكاران اطلاعات نخست وزيري، از مسئؤلان وزارت اطلاعات، معاون دادستان در جريان قتل عام)200_265_266_331_358
181_عطريانفر محمد(بازجوي گروه فرقان _) 334_346_368
181_علوي تبار عليرضا(از واحد اطلاعات سپاه در شيراز)325_326_327_351
182_علوي (از بازجويان بند209 اوين)140
183_عليپور (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)237
184_عليان (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)236
185_ علوي محمدي زهرا(زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)237
186_عندليب زاده...(از دست اندركاران قتل عام زندانيان در سال67 در مشهد)245
غ:
186_غفاري هادي(آخوند_بازجو) 98_123_124_129_357
ف:
187_فاتحي (مسئول اطلاعات كرج)245
188_فاضل علي اصغر(معاون اسلامي در شعبه7 اوين _مسئول شعبه7)128
189_فاطمه(زن پاسدار اوين)233
190_ فتوت (از پاسداران زندان اوين)210
191_فدايي آشياني حسين (دبيركل جمعيت ايثارگران _بازجوي بند209 اوين)
346_368_370_371_373_374_375_376_377_378_379_380
192_فروتن(اسم مستعار_رئيس زندان اوين) 221_222_226_
193_فقيهي ...(رئيس دادگاه اصطحبانات در پرونده موسوم به قنات) 126
194_فلاحيان علي (وزير اطلاعات) 14_166_258_277_285_294_351
195_فلاح فريبرز(از همكاران عزت شاهي در كميته) 129_150_
196_ فلاح مرتضي(از مجريان قتلهاي زنجيره يي)242
197_فلاح (مسئول زندان رشت)119
198_ فياض بخش(زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)237
ق:
199_قاعدي رضا (از بازجويان زندان اهواز_مدير كل بهداري آبادان با نام جهان‌گران
نژاد) 244
200_قدوسي مجيد(مسئول آموزشگاه اوين _داديار اوين )141
201_قديريان احمد (بازجو_فرمانده جوخه تيرباران زندان اوين)137
202_قدير ...(نام مستعار_از شكنجه گران شعبه 7 اوين) 129
203_قنادها مصطفي(از بنيانگذاران كميته ها _تروريست)284_351
ك:
204_كاظمي مصطفي(با نام مستعار موسوي نژاد_از مسئولان وزارت اطلاعات)
298_299_300_301_302_303_305_306_307_308_309
205_كاظم كاظمي (فرمانده سپاه _بازجو)321
206_ كبيري اكبر(با نام فكور_رئيس زندان اوين) 128_219_220
207_كچويي محمد(معاون لاجوردي در اوين) 33_116_118_126_227
208_كربلايي مهدي(مسئول داخلي اوين)11_141_142
209_كريمي ابوالحسن(شكنجه گر معروف لاهيجان)195
210_كريمي حميد (از پاسداران قديمي اوين)144
211_كنعاني (داديار دادگاه _از شكنجه گران زندان قوچان)244
گ:
212_گليان حسين(شكنجه گر معروف زندان مشهد)
213_گواهي محمد (از شكنجه گران زندان قوچان _سرهنگ سپاه)245
ل:
214_لاجوري اسدالله(سردژخيم)
11_13_14_26_27_28_33_35_36_37_69_84_86_95_105_106_110
_116_120_ 121_126_128_129_132_133_ 136_137_138_139_145_
146_148_151_159_162_163_164_165_166_167_168_170_171_172
_173_174_179_185_186_188_ 178_189_191_192_193_194_195
_196_197_198_199_200_201_202_203_205_206_210_213_216_
218_222_226_228_237_267_ 280_282_314_315_326_339_340_
341_349_366
215_لاجوردي حسين (پسر لاجوردي _از قاتلان فروهرها و شكنجه گر اوين)
163_167_296
216_لشگري داوود(مسئول امنيتي و انتظامي گوهردشت) 24_213
م:
217_ماهي صفت حميد (كمدين رژيم)104
218_متكي منوچهر (شكنجه گر_تروريست_وزير امور خارجه)
254_255_256_257_258
219_ متكي محمد (برادر منوچهر متكي _پاسدار) 257
220_محجوب عليرضا (از مسئولان خانه كارگر_بازجو)285
221_محمدي نيك ريشهري (وزير اطلاعات)
13_103_251_269 _274_276_277_291_ 372
222_محمدي عباس(فرمانده سپاه درگز و چماقدار)255_257
223_محمدي علي(معاون زندان از زمره قاتلان حجت زماني)243
224_محمدي ... (زن _پاسدار بندهاي زنان اوين)236
225_محمدي گيلاني محمد(آيت الله قاضي شرع)57_58_62_172_337
226_محمودي (بازجوي شكنجه گر اوين)120
227_محمدرضا... (معاون حميد طلوعي در شعبه8 اوين)129
228_ محسن (زندانبان بند209 اوين)136
229_محسني اژه‌اي غلامحسين (آخوند _ وزير اطلاعات)
14_ 144_ 286_299 _309_313
230_مخملباف محسن(از باند مجاهدين انقلاب اسلامي _بازجو در كميته مركز_
فيلمساز) 85_86_87_88_ 150_346_379
231_مدبري حسين (از همكاران عزت شاهي در كميته)153
232_مرتضوي سعيد(دادستان عمومی و انقلاب استان تهران) 144_243_239_ 316
233_مرتضوي حسين(با نام مستعار ناصريان _رئيس زندان قزلحصار)
222_224_225_226
234_حاج مراد(از مسئولان كارگاه اوين)141
235_مسعودي زين العابدين(مأمور وزارت اطلاعات _نفري كه همراه لاجوردي
كشته شد)198
236_مسلمي ابوالفضل(از دست اندركاران قتلهاي زنجيره يي)242
237_مشايي رحيم اسفنديار(معاون احمدي نژاد)249_250_251_252_
238_مصري عبدالرضا (داديار انقلاب اسلامي _وزير رفاه كابينة احمدي نژاد)
252_253_254
239_مصطفي (بازجوي شكنجه گر اوين)120
240_ معاديخواه عبدالمجيد(آخوند_قاضي شرع _بازجوي فرقانيها) 336_339_340
241_مقيسه محمد(با نام مستعار ناصريان _رئيس زندان گوهردشت)144
242_مقيسه... (برادر محمد مقيسه _از دست اندركاران قتل عام سال67 در مشهد)245
243_معلمي جواد(از شكنجه گران زندان عادل آباد شيراز) 328
244_ملاحسني غلامرضا(امام جمعه اروميه)23
245_ملايي ...(از شكنجه گران قوچان) 245
246_منتظري مهدي (از گروه مجاهدين انقلاب اسلامي _واحد اطلاعات سپاه)323
247_ منصوري ...(از بازجويان شعبه2 اوين)127
248_منصور(از عوامل مؤثر وزارت اطلاعات در پرونده سعيد شاهسوندي)288
249_موسوي (از عوامل مؤثر وزارت اطلاعات در پرونده سعيد شاهسوندي)288
250_موسوي تبريزي حسين(دادستان كل انقلاب) 166_176_364_
251_موسوي تبريزي راحله(معروف به نسرين زندانبان بند216اوين)236
252_ موسوي خوئينيها (دادستان رژيم در زمان قتل عام زندانيان سياسي)
218_272 _282
253_مهدي زاده كاظم(از تيم بازجويي محسن دعاگو)110
254_مهدي(بازجوي شكنجه گر اوين)120
255_ميرزاده ... (از دست اندركاران قتل عام سال67 در مشهد)245
256_معيري عليرضا(بازجو_سفير) 103_321_ 328_329
257_ميرباذل مرتضي(از همكاران عزت شاهي در كميته)153
258_ميثم (بازجوي بند209) 135
ن:
259_نادري(دادستان وقت كرج)245
260_نادري (زن _پاسدار بند)239
261_نادي غلامحسين(نماينده مجلس _بازجوي اوين) 105
262_ناصر ...(با نام مستعار مقداد_بازجوي شعبه6 اوين)127
263_ناظري علي (از مجريان قتلهاي زنجيره يي)243
264_نبوي هادي(از چماقداران همراه منوچهر متكي)255
265_هادي نجف آبادي محمدعلي(سفير رژيم در امارات ـ از دست اندركاران ترور دكتر كاظم رجوي) 121
266_نجفي (زن _پاسدار بند)236
267_نظري (زن _پاسدار بند)236
268_نقاشان حميد(تروريست _بازجو) 330_336_337_338
269_نقدي محمدرضا(پاسدار _ شكنجه‌گر)32
270_نوريان (رئيس زندان ديزل آباد كرمانشاه)195
271_نوربخش فرزانه(مسئول بند246) 236
272_نيري حسينعلي(آخوند عضو هيأت مرگ قتل عام زندانيان سياسي) 282
و:
273_ واعظي موسي(با نام مستعار زماني نماينده وزارت اطلاعات در اوين) 13_133
274_ وردي نژاد فريدون(از اطلاعات سپاه _رئيس خبرگزاري رژيم)
103_286_346_351
ه:
275_هاشمي مصطفي (از مجريان قتلهاي زنجيره يي)343
276_هاشمي يعقوب (از فرماندهان سپاه بهشهر) 256
277_هادي...(بازجوي بند209اوين _بازجوي همافران)132
ي:
278_ياسر (از بازجويان بند209 اوين)125
275_ يزدان پرست رفعت(همسر فكور_نفوذي در گروهها)219
276_يساقي...(از شكنجه گران معتاد زندان قوچان)245
277_يساقي علي اكبر(رئيس سازمان زندانها)33
278_يساقي...(از شكنجه گران معتاد زندان قوچان)245
279_يكتا معصومه(زن _پاسدار بند)236
280_يوسفي ...(مسئول بازرسي و حراست زندان اوين)142
281_يونسي علي (وزير اطلاعات كابينه خاتمي)286
مقامات و سران رژيم آمران و عاملاني كه در اعدامها و شكنجه‌ها دست داشته و در شكل‌گيري نظام شكنجه مؤثر بوده‌اند
الف:
1_آذري قمي احمد(آيت الله)21
2_آقاجري هاشم(از باند مجاهدين انقلاب اسلامي) 354_372_373
3_آيت حسن (از سران حزب جمهوري اسلامي)190
4_ابطحي محمدعلي(رئيس دفتر خاتمي)299_
5_اسكندري محمدرضا (وزير جهاد كشاورزي)248
6_اشجعي خليل (از مجاهدين انقلاب اسلامي _نفرات اوليه تشكيل دهنده كميته ها)
7_اصغرزاده (شوراي مركزي خط امام)265
8_افشار... (از همدستان حجاريان)277
9_الويري مرتضي(از سران مجاهدين انقلاب اسلامي _بازجو _ شهردار تهران)
275_345_346_347 _351
10_الهام غلامحسين (سخنگوي دولت احمدي نژاد)289_
11_اماني سعيد(از سران باند مؤتلفه)167
12_اماني هاشم(از باند مؤتلفه)183_185_188_
13_اميني ابراهيم(نائب رئيس وقت كميسيون حقوقي مجلس)57
14_انواري محي الدين(آيت الله)150_181_182_185
ب:
15_باقري كني مهدي(از بنيانگذاران كميته ها_عضو مجلس خبرگان)350
16_ باطبي رحيم(شوراي مركزي خط امام)266
17_بصيرزاده رضا(از گروه منصورون _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
18_بهشتي محمدحسين(آيت الله _رهبر حزب جمهوري)
110_112_123_137_156_166_180_182_185_186_187_
199_ 320_322_353_364_ 379
19_بيطرف حبيب الله(شوراي مركزي خط امام)266
پ:
20_ پوريزدان پرست محمدهاشم(از دانشجويان خط امام)266
21_پيام(اسم مستعار از گروه موحدين)323
ت:
22_تاجيك بيژن(از مجاهدين انقلاب اسلامي _همدست خسرو تهراني در اطلاعات نخست وزيري)267
23_تاج‌زاده (از مجاهدين انقلاب اسلامي _معاون وزير كشور)
133_346 _356_372 _380
24_ ترقي حميد رضا(از سران باند مؤتلفه)140_180_330
ج:
25_جلايي پور حميدرضا(از جبهه مشاركت)284
26_جنتي احمد(آيت الله _عضوشوراي نگهبان رژيم)144
27_جهرمي محمد (وزير كار)248
28_جهانشاهي اسماعيل (آخوند همراه منوچهر متكي در بندرگز)255
چ:
29_چمران مصطفي(وزير دفاع رژيم)263_328_
ح:
30_حبيبي حسن(معاون رئيس جمهور _ وزير دادگستري)106
خ:
31_خاتمي محمد(رئيس جمهور رژيم)
13_88_103_106_198_200_248_267_274_278_284_286_288_299
_301_305_367_372
5_خاتمي محمدرضا(برادر محمد خاتمي)312
32_خالدي ...(معاون وزير بازرگاني _از مجاهدين انقلاب اسلامي و نفرات اوليه تشكيل
دهنده كميته ها)351
33_خامنه‌اي علي (ولي فقيه دوم)
35_56_67_159_202_248_250_251_301_304_331_334
34_خزعلي ابوالقاسم(از فقهاي شوراي نگهبان)31_162
35_خميني احمد(آخوند_پسر ولي فقيه)65_166_167_168_172
د:
36_داداشي حبيب (از مجاهدين انقلاب اسلامي _همدست خسرو تهراني در اطلاعات
نخست وزيري) 267
37_دانش جعفري داوود (وزير اقتصاد)248
38_دعايي محمود(آخوند_نماينده ولي فقيه در اطلاعات)196_
39_دوزدوزاني عباس(از حزب ملل اسلامي _فرمانده سپاه)145_321
ر:
40_راستي كاشاني حسين(آيت الله _نماينده خميني در مجاهدين انقلاب اسلامي) 354
41_ربوشه نورمحمد(عضو كميسيون حقوقي مجلس)51_52
42_رحمتي محمد (وزير راه و ترابري)248
43_ رفيقدوست محسن(وزير سپاه ) 321_322_323_364_
44_رفسنجاني هاشمي اكبر(آخوند_رئيس جمهورسابق)
62_69_93_96_99_105_121_ 164_172_176_185_190_197_199_
268_271_272_275_298_309_322_329_331_334_336_356_ 379
45_رفسنجاني هاشمي فائزه(دختر رفسنجاني)173
46_ رفسنجاني هاشمي محمد (رئيس راديو تلويزيون رژيم)133_277_291
47_روحاني حسن(آخوند_نماينده مجلس)286
ز:
48_زرندي (امام جمعه كرمانشاه)40_41_43
49_زندي پور رضا(سرتيپ _رئيس كميته ضدخرابكاري شاه)269_270
50_زيارتي حميد(آخوند)309
س:
51_سازگارا محسن(از بنيانگذاران سپاه پاسداران)267_272_284_322_ 358
52_سرحدي زاده ابوالقاسم(مسئول زندانهاي قصر و...)31_217_218
53_سعيدي كيا محمد (وزير مسكن وشهرسازي)248
54_سلامتي محمد (از بنيانگذاران مجاهدين انقلاب اسلامي _معاون وزير)
85_346_349_355_ 380
55_سليماني محمد (وزير ارتباطات و فن آوري )248
56_سيف اللهي رضا(از شوراي مركزي خط امام)265
ش:
57_شفيق حبيب الله(از سران باند مؤتلفه)179_180_184_185_188_226_
58_ شمخاني (از مجاهدين انقلاب اسلامي _وزير دفاع ) 321_346
59_شهاب احمد(از باند مؤتلفه)183
ص:
60_صادقي حسين (از مجاهدين انقلاب اسلامي _سفير رژيم در كويت)346_368
61_صافي گلپايگاني لطف الله(آيت الله _دبير شوراي نگهبان)250_276
62_صدوقي محمد(آيت الله)176
63_صفوي سلمان (از مجاهدين انقلاب اسلامي)346
64_صفار هرندي حسين(سرتيپ پاسدار_وزير ارشاد كابينه احمدي نژاد_همكار حسين
شريعتمداري) 248_249_ 296_371
65_صياد شيرازي (جلاد مردم كردستان)282
ط:
66_طاهري رجبعلي(نماينده مجلس رژيم)298
67_طهماسبي عليرضا (وزير صنايع و معادن)248
68_طيراني محمد (از مجاهدين انقلاب اسلامي)133_346
ع:
69_عبدالله زاده (از گروه منصورون _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
70_عرب سرخي فيض الله(از اعضاي باند مجاهدين انقلاب اسلامي)103_323_
71_عزيزي ابراهيم (سخنگوي شوراي نگهبان)52
72_عسگراولادي مسلمان حبيب الله(رهبر باند مؤتلفه)140 _150_156_164_167_181_183_184_185_189_199_226_330_
73_عسگري علي (از گروه بدر_مجاهدين انقلاب اسلامي) 346
74_علم الهدي (از گروه منصورون _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
75_علي احمدي عليرضا (وزير آموزش و پرورش)248
غ:
76_غرويان محسن(آخوند از اساتيد حوزه علميه قم)56
ف:
77_فارسي جلال الدين(عضو شوراي انقلاب فرهنگي رژيم)197
78_فتاح سيدپرويز (وزير نيرو)248
ق:
79_قدوسي علي (رئيس مدرسه حقاني _دادستان كل انقلاب رژيم) 138_144_ 273
80_قوامي ناصر (رئيس وقت كميسيون قضايي مجلس)54
81_قنادها علي (از بنيانگذاران كميته ها) 351
ك:
82_كدخدايي(عضو حقوقدان شوراي نگهبان)53
83_كروبي مهدي(آخوند_رئيس سابق مجلس)56_150_188_
84_كريمي عباس(فرمانده لشگر 27 حضرت رسول)321
85_كرباسچي غلامحسين(شهردار تهران)309
86_كمالي حسين(از همكاران ربيعي در خانه كار و كارگر) 103_285_
87_كنگرلو...(از مشاوران امنيتي ميرحسين موسوي)329
گ:
88_گنجي اكبر (نويسنده _عضو اطلاعات سپاه)315_
ل:
89_لاريجاني محمد جواد(رئيس مجلس رژيم)41_287_314
م:
90_محمدي تقي(كاردار سفارت رژيم در افغانستان)266_267_
91_محسني عليرضا(از گروه فجر اسلام با عليرضا معيري)329
92_محتشمي پور علي اكبر(سفير ايران در سوريه)372
93_محمدنجار مصطفي(وزير دفاع)248
94_مشكيني (آيت الله رئيس مجلس خبرگان)59
95_مصباح يزدي محمدتقي(آيت الله)144
96_ميركاظمي مسعود (وزير بازرگاني)248
97_ميردامادي محسن(شوراي مركزي دانشجويان خط امام)266
98_منصوري جواد (اولين فرمانده سپاه پاسداران) 145_321_322
99_موسوي محمد(از بنيانگذاران كميته ها)351
100_موسوي لاري عبدالواحد(وزير كشور كابينه خاتمي)372
101_موسوي اردبيلي عبدالكريم(رئيس وقت قوه قضاييه)65_97_126_218
102_موسوي خوئينيها (دادستان رژيم در قتل عام زندانيان سياسي)200_266
103_موسوي ميرحسين(نخست وزير سابق رژيم)106_187_218_274_275_329_
104_مهاجري مسيح(آخوند_سردبير روزنامه جمهوري اسلامي)187
105_مهدوي كني محمدرضا(آيت الله)106_150_156_157_270_272_305_
ن:
106_ناطق نوري علي اكبر(اولين رئيس كميته ها)
166_199_337_339_340_341_351
107_نبوي بهزاد(رهبر مجاهدين انقلاب اسلامي)
13_85_132_201_265_267_271_272_324_346_ 347_348_349_350
_351_353_354_356_357_358_362_362_363_365_367_368_379
_380
108_نبوي مرتضي (مدير روزنامه رسالت _نماينده مجلس)106
و:
109_ولايتي اكبر(وزير امور خارجه رژيم)69_
110_واعظي حسن(از مجاهدين انقلاب اسلامي _معاون وزير امور خارجه)133
ه:
111_هاشمي شاهرودي محمود (رئيس قوه قضائيه)57_199
112_هاشمي سيد مهدي (سرپرست وزارت كشور)248
ي:
113_يزدي محمد(آيت الله _رئيس سابق قوه قضائيه)162_177_
114_يزدان‌پناه عباس (از مجاهدين انقلاب اسلامي _نفرات اوليه تشكيل دهنده كميته‌ها)351
اسامي شهيداني كه نامشان در كتاب آمده
الف:
1_آرام بهرام (از رهبران جريان اپورتونيستي مجاهدين)109
2_آهنگري عليرضا(مجاهد)256
3_آهنگري غلامرضا(مجاهد)257
4_احمدي اشرف (مجاهد)192
5_اردهالي سكينه (مجاهد_مادر ذاكري)127
6_اسكندري پروانه(مقتول در جريان قتلهاي زنجيره يي)66_170_299
7_ اماني صادق(از گروه مؤتلفه)179_182
8_ امامي شهرزاد(مجاهد) 326
9_انصاريون علي(مجاهد)223_224
10_اورنگي فلور(مجاهد)48
11_اميني فاطمه(مجاهد)233
ب:
12_بالو محمدعلي(مجاهد)111
13_بصيري علي (از گروه فرقان) 334
14_بخارايي(از گروه مؤتلفه) 182
15_بغدادي عباس(مجاهد)193
16_ بوداغي ربابه(مجاهد)45_118_121
پ:
17_ پروين مريم(مجاهد)170
18_پوردرويش اكبر(مجاهد)25
19_پوست زاده مهناز(مجاهد)119
20_پوينده جعفر(نويسنده )66
ت:
21_ ترابي محمد رضا (مجاهد)256
22_تفضلي احمد(نويسنده )66
23_تقي زاده هادي(شاعر خراساني)66
ج:
24_جباري محمد(مجاهد)172
25_جلالزاده حميد(مجاهد)111
26_جهانگيري الله قلي خان(مبارز ملي)196
27_جواهريان احمد(مجاهد)203
28_ جمشيدي محبوبه (مجاهد شهيد) 327
ح:
29_حاجيان قطب آبادي رؤيا(مجاهد) 327
30_حامدي رضا(مجاهد)124
31_حاتمي علي(از گروه فرقان)339_341
32_حاجي نژاد علي(مجاهد)25
33_حبيبي فرد طاهره (مجاهد)24_328
34_حريري مطلق شهلا(مجاهد)120
35_حمزه‌لوئيان مرتضي(مجاهد)124
36_حكيميان ملك تاج(مادر مجاهد)120
37_حكيم معاني سيما(مجاهد)48_121
38_حسيني غفار(نويسنده _مترجم )66
39_حنيف نژاد محمد(مجاهد بنيانگذار)91_92_109
خ:
40_خليلي حيدر(مجاهد)24
41_خياباني موسي(مجاهد)33_109_202
د:
42_داوودي شهناز (مجاهد شهيد _مادر سه فرزند به نامهاي ليلا، مريم ، محسن) 327
43_دستمالچي(بازرگان) 203
44_دكنما الهه(دانش آموز 17سالة مجاهد خلق) 48_326
45_دواني پيروز (نويسنده _مقتول در جريان قتلهاي زنجيره‌يي)299
ر:
46_رباط كرمي هاجر(مجاهد)121
47_ربيعي ملامحمد(از روحانيون سني مذهب)66
48_رجوي كاظم(فعال حقوق بشر) 69_331
49_رجوي اشرف(مجاهد) 202_230
50_رستمي نسرين(ميليشياي خردسال مجاهد خلق در شيراز)326
51_رضواني ناصر(مجاهد)192
52_رضا رضايي(مجاهد كبير)91
53_رفيع پور رضوان (مجاهد)192
ز:
54_ زارعي فاطمه (مجاهد شهيد _مادر دو كودك به نامهاي شورا و مسرور) 328
55_زالزاده ابراهيم(نويسنده )66
67_زرياب خويي عباس(نويسنده )66
س:
57_سراج صمد(مجاهد)257
58_سراج فردوس (مجاهد)257
59_سرادار رشتي(مجاهد)24_43
60_ سعيدي سيرجاني علي اكبر|(نويسنده _مقتول در قتلهاي زنجيره يي)305_306
61_ سعادتي محمدرضا (مجاهد)263_ 280
62_سماواتيان حسين (مجاهد)193
ش:
63_شاكري تهمينه(مجاهد)119
64_شاهين جواد(مجاهد شهيد) 328
65_شريف مجيد(نويسنده )66
66_ شعاعيان مصطفي(مبارز شهيد در زمان شاه) 363
67_شهرام محمد تقي (رهبر جريان اپورتونيستي درون مجاهدين) 336
68_شيرين فيض(مجاهد)239
ص:
69_صفارهرندي رضا(از گروه مؤتلفه)182
70_صفائيان عبدالمجيد(مجاهد)29
71_صفوي نواب(مجتبي ميرلوحي _رهبر فداييان اسلام)178_175_180
72_صياد احمد(دكتر)66
ض:
73_ضابطي محمد(مجاهد)111
74_ضيايي تباررضا(شاعر خراساني)66
ط:
75_ طاهري مرضيه(مجاهد)327
76_طاقدره اعظم(مجاهد)44
77_طبيب آزاده(مجاهد)107
ط:
78_ظرفچي فرحناز(مجاهد)235
ع:
79_عسگري عباس(از گروه فرقان)340
80_عسگر شاهي زهرا(مجاهد)24
81_عضدانلو معصومه(مجاهد)120
82_عظيمي نورالدين(مجاهد)29
83_عماري راضيه (مجاهد)44
غ:
84_غيوري فرح(مجاهد)45
ف:
85_فاطمي حسين (وزير امور خارجه دكتر مصدق)175
86_فروغي زهرا(مجاهد شهيد) 327
87_فروهر داريوش(شخصيت سياسي) 66_170_ 299_310
88_فرتوك زاده فاطمه(از شهيدان زمان شاه)145
89_فرجاد محمد(مجاهد)224
90_فرساد فاروق(محقق سني مذهب)66
91_ فلاحت مريم(مجاهد) 326
ق:
92_ قاضي زاده وفا(از گروه فرقان) 334
93_قرباني علي اكبر(مجاهد)258
94_ قشقايي خسرو(شخصيت سياسي)298_299
ك:
95_كاظميان سيف الله(مجاهد)110
96_كاظمي زهرا(عكاس خبرنگار)45_46
97_ كريميان معصومه(مجاهد)212
98_كريمي محمد(مجاهد)28_29
99_كلاني مهرداد(مجاهد)143
100_كهنداني اصغر(مجاهد)128
101_كياني شمس الدين(طلبه سني مذهب)66
گ:
102_گنجه‌اي احمد(مجاهد) 124
103_گودرزي اكبر(رهبر گروه فرقان)334_339_341
ل:
104_لاهوتي حسن(آيت الله) 172_173
105_لاهوتي وحيد(هوادار مجاهدين)172_173
م:
106_محمدي بهمن آبادي مريم(مجاهد)25
107_محمدي بهمن آبادي محمدرضا(مجاهد)25
108_مختاري محمد(نويسنده )66
109_مصطفوي رحيم(مجاهد)224
110_ مقيمي ناهيد(مجاهد)326
111_ملازاده سوسن(مجاهد) 326
112_ ملك حبيب(مجاهد) 256_257
113_مؤدب ماه منير(مجاهد)45
114_منزبدي مرضيه(مجاهد)326
115_مهدوي مجيد(مجاهد)224
116_ميرعلايي احمد(نويسنده )66
117_ ميرعابديني نبي(مجاهد)257
118_ميكائيليان (كشيش مسيحي) 301_303
ن:
119_ناظمي روح الله(مجاهد)44
120_ناظم البكا اسكندر(مجاهد)224
121_نجف زاده فيروز(مجاهد)133
122_نستوه ناديا(مجاهد)237
123_نيكنام حميد(از گروه فرقان ) 334
124_نيك نژاد مرتضي(182)
و:
125_ورداسبي ابوذر(مجاهد)60
ه:
126_هاشمي مهدي(داماد منتظري)167
127_همايونفر مژگان(171)
128_ هوسپيان مهر هائيك(اسقف مسيحي) 301
ي:
129_يزدي منصوره(مجاهد)120
130_يوسفي اعظم(مجاهد)107
اسامي نويسندگان، فيلسوفان، محققان، مترجمان و شخصيتهاي تاريخي و...كه در كتاب از آنها نام برده شده است:
الف:
1_آبت جك هنري(نويسنده آمريكايي)20
2_آريل دورفمن(محقق آلماني)17
3_آرنت هانا(محقق علوم سياسي)82
4_آلميرون رودولفو(شكنجه گر آرژانتيني)75
5_آگيلار آندره (نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ايران)68
6_آلنده ايزابل(نويسنده)73_77
7_ آلنده سالوادر (رئيس جمهور شهيد شيلي) 58_73_76_77_89
8_آندرسون جان لي(نويسنده)100
9_آيشمن (جنايتكار نازي)82_198
10_ ابويي مسعود(زنداني سابق)196
11_ابريشمچي مهدي(مجاهد)117_155_377
12_اجاره دار حسن(عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي)182
13_احمد احمدي(پزشك _شكنجه گر زمان رضا شاه80_81
14_اراني تقي(روشنفكر و مبارز شهيد زمان شاه)80
15_ازغندي هوشنگ (با نام مستعار منوچهري _از بازجويان ساواك شاه)
90_91_92_93_377
16_اسلامي محمدصادق(از باند مؤتلفه)179_350
17_اسماعيل صفوي(شاه)10_11
18_اشرف(زنداني مجاهد)238
19_اصغري...(دختر 17ساله دستگير شده)120
20_اصفهاني جلال(فردي كه رژيم در جريان قتل كشيشها اعلام كرد)302
21_اعظم شهرام(پزشك _شاهد قتل زهرا كاظمي)46_47
22_اعظم (زنداني مجاهد)238
23_الوار پل(شاعر فرانسوي)203
24_ اكسوي معمر (پرفسور_حقوقدان ترك)258
25_ امير مبارزالدين(سلطان خونريز)59
26_امير انتظام عباس(فعال و زنداني سياسي)266
27_اوگور مومجو( روزنامه نگار ترك)258
28_انتظاري مينا(زنداني سابق) 212_238
29_ايرج ميرزا(جلال الملك _شاعر)202
ب:
30_بازرگان مهدي(نخست وزير وقت)262_346
31_بازرگان عبدالعلي (از نهضت آزادي)294
32_باهنر محمد جواد(نخست وزير رژيم)201_271_273_365_367
33_باقي عمادالدين(روزنامه نگار رژيمي)275_280
34_براتي اكبر(از گروه صف _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
35_بخشنده محمود (از گروه موحدين _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
36_بختياري عباس(پيشكار سرپاس مختاري)80
37_بروجردي حسين(مرجع تقليد)180
38_بروجردي محمد (پاسدار)346_350_368
39_برنجيان هاشم(سپبهد _رئيس ضد اطلاعات نيروي هوايي شاه)268
40_برشت برتولد(نمايشنامه نويس آلماني)995
41_بلول محمدرضا(شخصي موهوم كه ادعاي دستگيريش شده)110_111
42_ بني احمد ابراهيم (از نمايندگان مجلس در زمان شاه)294
43_بني صدر ابوالحسن(رئيس جمهور رژيم)271_352_353
44_بني يعقوب ژيلا(روزنامه نگار)197
45_بهاري علي اصغر(موسيقيدان)82
46_بهادران مهدي(زنداني زمان شاه)179
47_بيات اسدالله(آخوند _نماينده مجلس)112
پ:
48_پائوليس ماركود( دادستان پرونده نازيها)74
49_پروازي (آخوند)277_278
50_پرتوي جمشيد(پزشك مخصوص احمد خميني)66
51_ پرز شيمون (نخست وزير و رئيس جمهور اسرائيل)338
52_پزشكپور حسين(رهبر حزب پان ايرانيست)294
53_پل پت(ديكتاتور كامبوجي)74
54_پهلوي رضا(شاه) 35_36 _79_80_82_
55_پينوشته آگستينو(ديكتاتور شيليايي)58_76_77
56_پهلوي محمدرضا(شاه)81
57_پوراقبال پروين(زنداني سابق)226
ت:
58_ترويه فليستياس (روانپزشك آلماني)18
59_توكلي ابوالفضل(از باند مؤتلفه)179
60_تورنر جوان(همسر ويكتور خارا)76
61_ توانايان فرد حسن(استاد دانشگاه) 190
62_تهرانچي (از نفرات اوليه سپاه پاسداران) 322
63_تيمور(تيمور لنگ _سلطان خونريز)21
64_تيمورتاش عبدالحسين (وزير دربار رضا شاه) 80
ج:
65_جابري هما(زنداني سابق)207_213_232
66_جاكسون(پرفسور_نويسنده كتاب تاريخ اجتماعي ايران)24
67_جعفريان رسول(آخوند _نويسنده رژيمي)182
68_جعفري محمد(مدير روزنامه انقلاب اسلامي)34
69_جعفري حسن(از نفرات اوليه سپاه پاسداران)322
70_جلال غلامرضا(زنداني سابق)105_107_
71_جمشيدي محبوبه(مجاهد)304
72_جهانباني(تيمسار شاهنشاهي)
چ:
73_چتين اِمَچ(روزنامه نگار ترك)258
74_چه گوارا ارنستو(انقلابي بزرگ)99_100
ح:
75_حاج حيدري اعظم(زنداني سابق) 138_139 _211
76_ حاج حيدري نجمه(مجاهد)138
77_حاجي نژاد مهري(مجاهد)117
78_ حامد منفرد احمد(سرهنگ ترور شده در آنكارا)257
79_حائري جواد(يك مخالف ترور شده در استانبول)257
80_حجاج بن يوسف(حاكم خونريز حجاز)191_192
81_حداديان (فردي كه حسينيان ادعاي قتل او را داشته است)310
82_حق شناس عبدالكريم(آيت الله)180
83_حسين لو علي پير(مترجم)18
84_حميلي مينو(زنداني سابق)86
خ:
85_خارا ويكتور (هنرمند شهيد شيليايي)76
86_خزغل(شيخ)80
87_خسروداد منوچهر(تيمسار شاهنشاهي _فرمانده هوانيروز)98
88_خليلي عزت الله(از فعالين سياسي زمان شاه)179
89_خوش نيت سيد حسين(گردآورنده كتاب راهنماي حقايق)178
90_خوشدل مجيد(محقق)47
د:
91_داستايوسكي فئودرو(نويسنده روسي)17_19
92_ دانش منفرد(از نفرات اوليه سپاه پاسداران)322
93_دريايي احمدرضا(روزنامه نگار)197
94_درويش خان(موسيقيدان ملي)82
95_دستجردي وحيد(تيمسار_رئيس شهرباني رژيم)271
96_دعايي محمود(آخوند)196_264
97_دفتريان(كسي كه در انفجار دفتر نخست وزيري كشته شد)271
98_دلدم اسكندر(نويسنده كتاب اسرار جاسوسي آمريكا)268
99_دولو قاجار امير هوشنگ(از كارگزاران دربار پهلوي)310
100_دومينيك دو ويلپن(نخست وزير وقت فرانسه)288
101_ديبا فرح(همسر محمدرضا پهلوي)95
ذ:
102_ذاكري ابراهيم(مجاهد) 127
ر:
103_راوندي مرتضي(محقق تاريخ)24
104_راسخ مصطفي(شكنجه گر زمان رضا شاه)81
105_رادمنش مازيار (خبرنگار)266
106_رجايي محمد(رئيس جمهور رژيم) 89_265_271_275_276_353_363_365
107_رجوي مسعود (مسئول شوراي ملي مقاومت)
30_91_117_120 132_137_154_164_165_193_201_209_234_
280_307_308_312_330_331_364_377_378
108_رحماني حسين (از باند مؤتلفه)179
109_رحماني (از گروه امت واحده _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
110_رحيمي مهدي (تيمسار شاهنشاهي _فرماندار نظامي تهران )98
111_رزم آرا حاج علي(نخست وزير شاه)175
112_ رشدي سلمان(نويسنده) 180_278_329
113_رفيعي نژاد نادر(مجاهد)67
114_رئيسي حشمت الله(زنداني سابق)86
115_ رياضي محمود(مترجم)106
116_رياحي اعظم(مجاهد)119_121
117_رؤيايي محمود(زنداني سابق) 141_191_194_214_223
118_روزن باري(وابسته فرهنگي آمريكا در تهران)265
119_رهبري محمدهاشم(نماينده مجلس و رئيس گمرك)187
ز:
120_زاكاني عبيد(طنز نويس و منتقد اجتماعي)202
121_زماني منصور(سرگرد_رئيس بندسياسي زندان قصر زمان شاه)205
122_زماني عباس(ابوشريف _فرمانده سپاه پاسداران)145_352
س:
123_سارتر ژان پل(فيلسوف فرانسوي)99
124_ساعدي علي (شخصي موهوم كه رژيم ادعاي دستگيريش را كرد)111
125_سبزواري حاج ملا هادي(فيلسوف) 177
126_سحابي عزت الله (از رهبران نهضت آزادي)190_293_294
127_سخي علي (شريك تجاري بهزاد نبوي)368
128_سروش عبدالكريم(محقق _استاد دانشگاه)197
129_ سريع القلم (دكتر استاد دانشگاه امام صادق)268
130_سنجابي كريم(وزير امور خارجه بازرگان)262
131_سولژنيتسين الكساندر(نويسنده معترض شوروي)208
132_سوسن (زنداني مجاهد)238
133_سيد حسيني رضا(نويسنده و مترجم)209
134_سيف الله . م(زنداني هوادار مجاهد)224
135_سيلونه اينياتسيو(نويسنده ايتاليايي)344
ش:
136_شادماني معصومه(مادر كبيري _مجاهد) 192
137_شاهسوندي سعيد(عامل وزارت اطلاعات)280_288
138_شاهچراغي محمد(آيت الله) 184
139_شريعتمداري محمد حسن(شيخ زمان مظفرالدين شاه)23
140_شريفي بهنام(شريك تجاري بهزاد نبوي)368
141_ شريعتي علي (نويسنده و اسلام شناس) 143_334_352_379_
142_شعباني محمدعلي(با نام مستعار حسيني شكنجه گر ساواك)132
143_شميراني رضا(زنداني سابق)128_221_222_
144_شمس الواعظين ماشاالله(روزنامه نگار رژيمي) 296_299_
145_ شهبازپور مريم(فردي كه رژيم به عنوان قاتل كشيشها اعلام كرد)302
146_شهبازي عبدالله(نويسنده _توده اي وزارت اطلاعاتي) 122_264_314
147_شه وردي لو بهروز(سرهنگ ترور شده در استانبول)
148_ شهريار(زنداني مجاهد)193
149_ شيراك ژاك(رئيس جمهور وقت فرانسه) 288
ص:
150_صباغيان هاشم(وزير كشور كابينة بازرگان)294_322_
151_صدام حسين(رئيس جمهور عراق)264
152_صمد (مجاهد زنداني)193_194
153_صنيع حضرت (سردسته چماقداران زمان مشروطيت)97
ض:
154_ضرابي(از نفرات اوليه سپاه پاسداران)322
ط:
155_ طالقاني محمود (آيت الله )159_185_365
156_طباطبايي علي محمد(مترجم)216
157_طلوعي رؤيا(فعال جنبش زنان)47_48
158_طيراني محمد (از مجاهدين انقلاب اسلامي)346
ع:
159_عبدالملك (خليفه اموي)191
160_عباس زاده بهرام(رژيم به عنوان عامل انفجار در حرم امام رضا معرفي كرد)304
161_عباسي(با اسم مستعارسعيد وكيل ايراني رژيم در فرانسه)289
162_عراقي اسماعيل(نماينده مجلس شورا در زمان رضا شاه)80
162_عراقي مهدي(از مؤتلفه)179_181_183_185_335_
163_عرفات ياسر(رهبر فلسطين)370
164_عشقي ميرزاده(شاعر شهيد زمان رضا شاه)79_82
165_عسگر سعيد(ترور كنندة سعيد حجاريان)278
166_علي بن ابيطالب(امام اول شيعيان)59_60
167_علوي طالقاني عذرا(مجاهد)304
168_علوي بزرگ(نويسنده)80_82
169_علي بن موسي الرضا(امام هشتم شيعيان) 304_305_306
170_علم الهدي احمد(آخوند_استاد دانشگاه امام صادق)268_269
171_علم اسدالله (نخست وزير شاه)182
172_ عنان كوفي(دبيركل سابق سازمان ملل)74_75
173_عمار ياسر(مسلمان انقلابي صدر اسلام)59
غ:
174_غفاريان متين(خبرنگار)197
ف:
175_فارسي جلال‌الدين(از رهبران حزب جمهوري اسلامي)379
176_فارسي حسين(زنداني سابق)193_194
177_فاروقي فؤاد(محقق تاريخ)38
178_ فارلين مك رابرت(فرستاده آمريكا براي مذاكرات با آخوندها)121_329
179_فتحعليشاه قاجار(شاه)310
180_فرانكو فرانسيسكو(ديكتاتور اسپانيايي)78_79
181_فرخي يزدي(شاعر شهيد زمان رضا شاه)80_82
182_فرزين علي(از نفرات اوليه سپاه پاسداران)322
183_فرقاني (يك بريده مجاهدين به ادعاي رژيم) 111
184_فردريك كبير(پادشاه پروس)19
185_فردوست حسين (تيمسار شاهنشاهي)122_264_ 269
186_فريبا (زنداني مجاهد)238
187_فسنكف آناتولي (سفير شوروي در ايران)263
188_فيروز نصرت الدوله(از رجال سياسي زمان رضا شاه)80
189_فيروزان پروين (زنداني سابق) 238
190_فيض نسرين (زنداني سابق)238
ق:
191_قاضي محمدعلي (آيت الله)335
192_قدياني ابوالفضل(شريك تجاري بهزاد نبوي)368
193_قدياني پرويز (از گروه امت واحده _مجاهدين انقلاب اسلامي)346
194_قره ني محمدولي(سرلشگر_توسط فرقان ترور شد)334
195_فوكو ميشل(فيلسوف)18_19
196_ قوچاني محمد(روزنامه نگار رژيمي) 266_274
197_قهاري كيواندخت(ژورناليست) 73
198_قهاري نورايمان(پزشك ـ محقق)20
ك:
199_كاشاني سيد ابولقاسم (آيت الله) 163_178_179_310
200_كاشاني مريم(خبرنگار)93
201_ كاسترو فيدل(رهبر انقلاب كوبا)100
202_كاظمي عزت(مادر زهرا كاظمي)46_47
203_كاپيتورن موريس (پرفسور_گزارشگر ويژه حقوق سازمان ملل )70
204_كردان صادق(وزير كشور احمدي نژاد)253_313
205_كريم خاني حميد(نويسنده) 80
206_كريم متين(زنداني سابق)129_214_235
207_كسروي احمد(نويسنده و محقق تاريخ)97
208_كشميري مسعود(از كاركنان دفتر نخست وزيري)271
209_كك ائو كانگ(زندانبان سفاك زندان پنوم پنه در زمان خمرهاي سرخ)75
210_كلافچي نقي(از باند مؤتلفه _جاسوس زندان شاه) 183
211_كميليان(سرگرد_رئيس بند سياسي زندان قصر در زمان شاه)205
212_ كوثر نيك آهنگ(خبرنگار و نويسنده)325
213_كوثري عبدالله (مترجم)18
گ:
214_گاليندوپل رينالدو (نماينده ويژة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل)
68_69 _70_143
215_ گارزون (قاضي اسپانيايي)78
216_ گلپور چمر كوهي رضا (نويسنده كتاب شنود اشباح از باند ولي فقيه)
274_286 _288_351_368_
217_گنجي اكبر(نويسنده _پاسدار سابق)293_305
218_گوينده عليرضا(مجاهد)304
219_گوسمان(قاضي اسپانيايي پرونده پينوشه)73_77
ل:
220_لبيبي محمدعلي (مجاهد) 172
221_لباف(ساواكي شاغل در بغداد در زمان شاه)262
222_لطيف مهين(زنداني سابق)
223_لطفي ميثم(دانشجوي دستگير شده توسط قاضي حداد)316
224_لوركا فدريكو گارسيا(شاعر شهيد اسپانيايي)78_82_94
م:
225_ مازندراني اعظم(زنداني سابق) 236
226_ماهباز عفت(زنداني سابق)141
227_ مالرو آندره (نويسنده و وزير فرهنگ وقت فرانسه)209
228_ماركس كارل(فيلسوف)18_19
229_ماكويي بهروز(از مجاهدين انقلاب اسلامي)346
230_مانريگز براو مارينو(قاتل ويكتور خارا)76
231_متكي محمد حسين (از فاميلهاي منوچهر متكي)255
232_مجتهدزاده ابوالحسن(مجاهد ربوده شده توسط متكي)259
233_مجد (آيت الله)293
234_محدثين محمد(مسئول كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت)288_301
235_محمد باقر(امام پنجم شيعيان)192
236_محتشمي پور فخرالسادات(همسر تاج زاده)371
237_محتشمي پور محمود(از باند مؤتلفه)371
238_محمدبن عبدالله(پيامبر)59
239_محمود غزنوي(سلطان خونريز)23
240_محمدعلي شاه قاجار(شاه)96_97 _
241_مختاري ركن الدين(شكنجه گر زمان رضا شاه)36_79_80_81_82_84_85
242_مدرس سيدحسن(از رجال سياسي زمان رضا شاه)79
243_مرادي عزيز (سرهنگ ترور شده در استانبول) 257
244_مژگان(زنداني مجاهد)238
245_مشيرالسطلنه(از رجال سياسي زمان مشروطيت)
246_مشكسار حبيب(پدر يك دختر اعدام شده هوادار مجاهدين)325_326
247_ مصطفوي كاظم (نويسنده) 216
248_مصدق محمد(رهبر نهضت ملي) 136_163_178_310_311
249_مطهري مرتضي(آخوند)180_182_185_334_335_336_347_350_
364_ 379
250_مظفرالدين شاه قاجار(شاه) 23_310
251_معاويه(خليفه اموي)59
253_مفتح محمد(آيت الله) 335_
254_ مك اسميت دنيس(نويسنده) 22
255_منتظري حسينعلي (آيت الله)
26_107_167_168_206_210_217_222_268_337_339
256_منتظر قائم حسن(پاسدار)267_346_
257_منتظري محمد(آخوند)34_152_346_379
258_منتظر محمد(پاسدار)34_35
259_منصور حسنعلي(نخست وزير شاه)164_175_180_182_183_329
260_منصوري احسان(از زندانيان سياسي دهه80)144
261_منصوري حسن(ترور شده در استانبول)258
262_مولايي احمد(از باند مؤتلفه)182
263_موسوليني بنيتو(ديكتاتور ايتاليايي)22_334_345
264_ميثمي لطف الله (صاحبت نشريه چشم انداز)268
265_ميلاني عبدالهادي(آيت الله _مرجع تقليد)183
266_ميگول كارواليو ريكاردو(ژنرال) 75
267_ميرزا رضا كرماني(قاتل ناصرالدين شاه)23
268_ميرسليم مصطفي(از باند مؤتلفه _وزير ارشاد)106
269_ميرفندرسكي محمد (از باند مؤتلفه)179
270_ميرمحمد صادقي علاالدين(از باند مؤتلفه)179
271_مهاجر ناصر(نويسنده و محقق) 326
ن:
272_نادري مصطفي(زنداني سابق)212_213
273_نادري (رئيس ساواك اصفهان زمان شاه)98
274_ناجي رضا (تيمسار شاهنشاهي _فرماندار نظامي اصفهان)98
275_ناصرالدين شاه قاجار(شاه)21
276_نراقي احسان(نويسنده _محقق)94
277_نصيبي بصير(فيلمساز و هنرمند)88
278_نصيري نعمت الله (ارتشبد_رئيس ساواك شاه)98_270
279_نوروزي صادق(از باند مجاهدين انقلاب اسلامي)353_346
280_نوربخش محسن(وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي)106
281_نوذري ناصر (با اسم مستعار رسولي از بازجويان ساواك شاه)377
282_نوريزاده عليرضا(خبرنگار_نويسنده)96_200_201_202
283_نوري شيخ فضل الله(آخوند) 59_97_163_
284_نيكدل مهدي(شريك تجاري بهزاد نبوي)368
285_نيرومند(سرهنگ _رئيس زندان رضا شاه)36_80_81
و:
286_وافري بتول(فردي كه رژيم به عنوان قاتل كشيشها اعلام كرد)302
287_واعظي حسن(از مجاهدين انقلاب اسلامي)346
ه:
288_هريس وينتي (دادستان دادگاه نورنبرگ)216
289_هرمان هورست(نويسنده و محقق آلماني)72
290_ هزارخاني منوچهر(نويسنده) 194_200_281
291_هويزر رابرت (ژنرال آمريكايي كه اواخر دوره شاه به ايران آمد)186
292_هوگو ويكتور(شاعر فرانسوي)18
293_هيتلر آدولف(رهبر نازيهاي آلمان) 22_209_216
ي:
294_ يزدي ابراهيم(از سران نهضت آزادي) 98_263_272
295_يوسفي اشكوري حسن (آخوند_نماينده مجلس رژيم)302
پایان