کتاب شکنجه و شکنجه گر
تحقیقی در باب « نظام شکنجه » در رژِیم آخوندی
نویسنده : کاظم مصطفوی
طرح جلد: با استفاده از کار استاد رضا اولیاء
انتشارات : بنیاد رضایی ها
چاپ اول : بهار ۸۸
    تقدیم به
    شهید بزرگوار حقوق بشر ایران،
    دکتر کاظم رجوی
    و همه آنان که با عزمی استوار
    برای نفی کامل نظام شکنجه
    مبارزه می‌کنند.