برای برادر گرامی‌رفته‌ام حمید اسدیان
 
از دور به من نگاه کن یار!
ای مهر نگاه تو، نگه دار
من زیر نگاه تو درخت‌ام
یاد تو، به برگ هام رگبار
تکرار نمی‌شوی، برایم
یاد تو، خود تو گشته این بار
 
ابری بودی و می‌گذشتی
یا توفش باد و موج جوبار
 
شادم که تو رفتی و دگر نیست
این دوزخ تیره بر تو آوار
 
امید تو لیک می زند برق
از دور بر آن ستیغ کهسار
بی تو قدمی زدیم با تو
تو بودی و من غریق گفتار
 
گفتی که مهم همین که ماندیم
در خواب جهان دو چشم بیدار
م_شوق۱۳ دی۱۳۹۹