قسمتی از بازجویی دژخیم حمید نوری برای اطلاع عموم هموطنان - نوار صوتی

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت قسمتی از نوار صوتی بازجویی از دژخیم حمید نوری را که جزء اسناد پرونده و در اختیار وکلا و شاکیان است برای اطلاع عموم هموطنان منتشر می‌کند.