در رثاى مجاهد كبيرحميد اسديان
مجاهد خلق در مسير پرشكوه مبارزاتى خودش ، شهادت را پيروزى و كمال راه خود ميداند. حميد اسديان مجاهد كبير پيروز شد. جاودان شدن او چند روز  بعد از گزارش كارشناسان ملل متحد  كه قتل عام ٦٧ را مصداق جنايت عليه بشريت دانستند، مهر تاييدى بر تلاش  هاى ساليان او بود كه در ثبت و تدوين خاطرات زندان و قربانيان شكنجه و هم زمان ثبت اسامى آمران و عاملان اين جنايت چهل ساله كه بر مردم ميرود، نقش به سزائى داشت .
زندگى او سرمشق بودن است ، با آنچه كه از او ديده و خوانده ايم آيا ميتوان از مرگ سخن گفت ؟ وفاى او به عهد شهيدان و دادخواهى مستمر او تجسم يگانه ى مظلوميت خلق ما بود.
او معلم فروتنى و تعمق در انتخاب كلام و نگاهبان واژه ها در ايام تاراج ان توسط رژيم و مزدورانش بود. او به زيباترين كلام مرزهاى بين انسان و ضد انسان را تعريف كرد و بر حفظ اين مرزبندى پاى ميفشرد. مسئوليت ما بيشتر شد ، او اما پيروز ميدان ماندگار شده است .
به توان بى مانند او در تحمل شنيدن درد صدها و هزاران  فرد شكنجه شده  درود كه خاطرات اين عزيزان را به كيفرخواست حقوقى مقاومت عليه رژيم آدم خوار و مزدوران بيمقدار ش تبديل كرد.
دقت او در انتخاب كلام و پروريدن شعر يا مطلبش بسيار آموزنده بود. اعتقاد نداشت كه شعر را بايد همان جور كه اول به ذهن آمده را منتشر كرد، ميگفت مار نيست كه از تخم دربيايد و رها بشود، شعر بايد مورد بازبينى و دوباره بينى و پيرايش كلام قرار بگيردو تك تك زوائد ان حذف شود، فرم و محتوى را در ارتباط ديالكتيكى تنگاتنگ بررسى ميكرد، ذهنى ريز بين و نقاد داشت ، بدون اينكه ذره اى از فرديت و خرده انگارى فرد مقابل در آن باشد ، تسلط او به ادبيات واقعا آموزنده بود.
معلم يگانه ى كه بيدريغ به آموزش علاقه داشت، عجب خسرانى بر ما وارد شد . اما او مجاهد ماند و مجاهد مرد، يادش  در دل ما زنده است
براى ما خسران عظيمى بود ولى او به ياران شهيدش پيوست و كارنامه ى زندگى پربارش را در فرداى به رسميت شناختن قتل عام زندانيان سال ٦٧ به تلاش هميشگى اش پايان برد،
درود به روح لطيف او ، به قلم زيبايش و به مجاهدت بى پايانش كه به صفت كبير آراسته شد. اطلاق مجاهد كبير يك توصيف معمولى در سازمان مجاهدين نيست. همين صفت بيانگر نقش يگانه و بى بديلى است كه در پشت تواضع و مهربانى و فروتنى بينظيرش ، تشخيص آن دشوار بود.
او پيروز و رستگار زندگى كرد و جاويد شد. ما اما دلتنگ شنيدن صدايش خواهيم ماند.